מחירון

מחיר קבוע בעבור ניטול – 1 ק"ג משקל לחיוב* או חלק ממנו 2.14 ₪ (מינימום לחיוב 12 ₪)
אחסנה - משלוח שמשקלו לחיוב עד 10 ק"ג
ימי אחסנה מחיר בשקלים
ביום הראשון פטור
ביום השני פטור
ביום השלישי פטור
ביום הרביעי 7.60
ביום החמישי 10.60
ביום השישי 16.40
ביום השביעי 22.30
ביום השמיני 29.10
ביום התשיעי 36.00
ביום העשירי 42.70
החל מיום האחסון העשירי יתווסף על המחיר הנקוב לכל יום התשלום הבא:
מהיום ה-11 עד היום ה-20 7.80
מהיום ה-21 עד היום ה-50 12.60
מהיום ה-51 ומעלה 15.60
אחסנה - משלוח שמשקלו לחיוב מעל 10 ק"ג, לכל 100 ק"ג
ימי אחסנה מחיר בשקלים
ביום הראשון פטור
ביום השני פטור
ביום השלישי פטור
ביום הרביעי 10.20
ביום החמישי 14.00
ביום השישי 21.80
ביום השביעי 29.60
ביום השמיני 38.80
ביום התשיעי 47.90
ביום העשירי 56.90
החל מיום האחסון העשירי יתווסף על המחיר הנקוב לכל יום התשלום הבא:
ימי אחסנה מחיר בשקלים
מהיום ה-11 עד היום ה-20 10.40
מהיום ה-21 עד היום ה-50 16.90
מהיום ה-51 ומעלה 20.90
אחסנה מיוחדת
שירות מבוקש מחיר קבוע ליום בשקלים
קירור רגיל 8° -2° 45
קירור עמוק 18°- 70
טמפרטורה מבוקרת 25° -15° 70
כספת 80
שירותים מיוחדים
שירות מבוקש מחיר בשקלים
פירוט 50.00 למשלוח + 8.00 לכל חבילה נוספת
העברה לבדיקה פיזית 36.00
פיצול 50.00
שטעון 60.00 לחבילה ראשונה ו-6.00 לכל חבילה נוספת במשלוח
החזרת משלוח מסב"נ 200.00
העתק פקודת מסירה 45.00
שליפה 50.00
העברה לבדיקת רשויות 120.00
סימונים
סוג סימון ימי עסקים** כמות פריטים*** מחיר למשלוח בש"ח מחיר לפריט בש"ח
סימון רגיל שלושה ימי עסקים 1000 60 2.10
סימון מהיר יום עסקים אחד 500 100 2.50

* המשקל לחיוב על פיו ייקבעו דמי הניטול ו / או האחסנה כמצוין במחירון זה, הנו המשקל הגבוה מבין משקלו הפיסי של המשלוח לבין משקלו הנפחי (המחושב ביחס 1:5).
** ימי עסקים - ספירת ימי העסקים תחל יום אחרי קליטת המשלוח במסוף. עבור בקשת סימון שתבוצע עד השעה 12:00, יחשב יום הבקשה כיום עסקים.
*** כמות פריטים - כמות הפריטים המקסימלית שעליה חלה התחייבות ימי העסקים.

  • על פי פקודת המכס, טובין שלא נתבעו ולא שוחררו תוך 45 יום מעת הגעתם צפויים למכירה ללא הודעה נוספת. הליך העברה למחסן מסב"נ במכס כרוך בדמי טיפול במסוף, לרבות דמי ניטול ואחסנה.
  • התעריפים הנקובים במחירון עשויים להתעדכן ו / או להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה ובכל זמן שתמצא לנכון.