מחירון

תשלום קבוע בגין ניטול המשלוח
במשלוח שערכו המוצהר נמוך מ 1000$- ייגבה תשלום קבוע בסך של 2.14 ₪ לכל 1 ק"ג משקל לחיוב* (או חלק ממנו), אך לא פחות מ 8 ₪ .
משלוח שערכו המוצהר הנו 1000$ ומעלה או משלוח בכל ערך הנדרש לחוקיות יבוא (אישורים / היתרים וכו') או משלוח בכל ערך שעוכב ע"י המכס - ייגבה תשלום קבוע בסך של 2.14 ₪ לכל 1 ק"ג משקל לחיוב* (או חלק ממנו), אך לא פחות מ 12 ₪ .
אחסנה - משלוח שמשקלו לחיוב עד 10 ק"ג
ימי אחסנה מחיר בשקלים
ביום הראשון פטור
ביום השני פטור
ביום השלישי פטור
ביום הרביעי 8
ביום החמישי 16
ביום השישי 24
ביום השביעי 32
ביום השמיני 40
ביום התשיעי 48
ביום העשירי 56
החל מיום האחסון העשירי יתווסף על המחיר הנקוב לכל יום התשלום הבא:
מהיום ה-11 עד היום ה-20 8
מהיום ה-21 עד היום ה-50 16
מהיום ה-51 ומעלה 16
אחסנה - משלוח שמשקלו לחיוב מעל 10 ק"ג, לכל 50 ק"ג
ימי אחסנה מחיר בשקלים
ביום הראשון פטור
ביום השני פטור
ביום השלישי פטור
ביום הרביעי 10
ביום החמישי 20
ביום השישי 30
ביום השביעי 40
ביום השמיני 50
ביום התשיעי 60
ביום העשירי 70
החל מיום האחסון העשירי יתווסף על המחיר הנקוב לכל יום התשלום הבא:
ימי אחסנה מחיר בשקלים
מהיום ה-11 עד היום ה-20 10
מהיום ה-21 עד היום ה-50 20
מהיום ה-51 ומעלה 20
אחסנה מיוחדת
שירות מבוקש מחיר קבוע ליום בשקלים
קירור רגיל 8° -2° 45
קירור עמוק 18°- 70
טמפרטורה מבוקרת 25° -15° 70
כספת 80
שירותים מיוחדים
שירות מבוקש מחיר בשקלים
פירוט 50 למשלוח + 8 לכל חבילה נוספת
העברה לבדיקה פיזית 36
פיצול 50
שטעון 60 לחבילה ראשונה ו-6 לכל חבילה נוספת במשלוח
החזרת משלוח מסב"נ 200
העתק פקודת מסירה 45
שליפה 50
העברה לבדיקת רשויות 120

* דמי הניטול והאחסנה, כמצוין במחירון זה, יקבעו בהתאם למשקל לחיוב, שהנו המשקל הגבוה מבין משקלו הפיסי של המשלוח לבין משקלו הנפחי (המחושב ביחס 1:5), כשהוא מעוגל כלפי מעלה לק"ג השלם הקרוב.

  • על פי פקודת המכס, טובין שלא נתבעו ולא שוחררו תוך 45 יום מעת הגעתם צפויים למכירה ללא הודעה נוספת. הליך העברה למחסן מסב"נ במכס כרוך בדמי טיפול במחסן רישוי הבלדרות, לרבות דמי ניטול והחסנה.
  • התעריפים הנקובים במחירון עשויים להתעדכן ו / או להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה ובכל זמן שתמצא לנכון.